Preços de Cubo Mágico

2x2, 4x4, 5x5, 6x6 e 7x7

5x5:

       

Yuxin Zhisheng Kylin (USADO!)
R$ 60 - unboxing

 

 

 

 

6x6:

   

Zhisheng YuXin Kylin
R$ 130

 

Moyu MF6
R$ 80 - unboxing

 

MoYu Aoshi GTSM
R$ 195 - unboxing

7x7:

moyu aofu gt      

Moyu Aofu GT
R$ 185 - unboxing

 

Zcube cloud series
R$ 85 unboxing

 

 

 8x8:

       

MoFang JiaoShi MF8
R$ 155 - unboxing